Stundenansatz: 130.00 CHF


Ab 01.01.2020 Stundenansatz 140.00 CHF